Начало Работа Предлага Старши експерт, енергийна ефективност, недвижимо и движимо имущество и ремонт в гр....

Старши експерт, енергийна ефективност, недвижимо и движимо имущество и ремонт в гр. Горна Оряховица

1081

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е компания с дългогодишна история и традиции, единствената в България, която осъществява железопътен превоз на пътници в страната и чужбина. Компанията предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда. Екипната работа между различните структурни звена в дружеството е неделима част от всеки работен ден, което внася и постоянна ангажираност с разнообразието от интересни казуси и дейности в работния процес. Компанията търси да назначи в екипа си отговорен и мотивиран специалист, който да заеме длъжността „Старши експерт, енергийна ефективност, недвижимо и движимо имущество и ремонт“.

Отговорности:

• Ръководи, координира и контролира цялостната дейност по осигуряване на правилната експлоатация и надеждна работа на енергийните мрежи и енергосъоръженията.

• Контролира спазването на трудовата и технологична дисциплина и на правилата за безопасност на труда при експлоатацията и ремонта на енергийните мрежи и електрооборудването.

• Анализира причините за възникналите аварии на енергийните мрежи и енергосъоръженията и прави предложения за тяхното отстраняване и предотвратяване.

• Контролира разходите на електроенергия и вода, и взема необходимите мерки за намаляването им.

• При оборудване на нов обект своевременно осигурява електрозахранването му.

• Участва в комисии по обучение и провеждане на изпити по електро – безопасност на работниците и служителите в „БДЖ – ПП” ЕООД.

• Подготвя документи, необходими за отдаване под наем и продажба на имоти, собственост на „БДЖ – ПП” ЕООД, сключване на договори и тяхното изпълнение.

• Подготвя дейностите по избора на оценители, сключване на договори и тяхното изпълнение.

• Участва в изготвяне на документация за необходимите ремонти в обекти на територията на Регионален център Г.Оряховица, собственост на „БДЖ – ПП” ЕООД.

Изисквания за заемане на длъжността:

• Образование „ОКС“ Бакалавър свързано с енергийни мрежи и енергооборудване.

• Минимален трудов стаж за заемане на длъжността – 6 /шест/ години.

Необходими документи за кандидатстване:

• Автобиография (CV);
• Мотивационно писмо;
• Диплома за завършено образование.

Можете да изпратете Вашите документи чрез този линк или на адрес:

„БДЖ-ПП” ЕООД
Регионален център Горна Оряховица
ул. „Цар Освободител” №112 А
Горна Оряховица 5120

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

За въпроси, Аглика Владимирова Раканова на тел.: 0887-044-128.