Начало Работа Предлага Търси да назначи директори на 4 детски градини

Търси да назначи директори на 4 детски градини

1250

О Б Щ И Н А   П А В Л И К Е Н И

 

На основание чл. 90, ал. 1 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с и чл. 217, ал. 3 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование

О Б Я В Я В А

І. Конкурс по Кодекса на труда за длъжността „Директор“ на следните общински детски градини:

 1. ДГ №5 „Вяра, Надежда, Любов“ гр. Павликени;
 2. ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Батак, общ. Павликени;
 3. ДГ „Атанас Неделчев“ гр. Бяла черква, общ. Павликени;
 4. ДГ „Буратино“ с. Стамболово, общ. Павликени.

IІ. Кратко описание на длъжността: Директорът на детската градина планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на държавната политика в областта на образованието, възпитанието и цялостната административно-управленска и финансова дейност в детската градина.

При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика на длъжността „Директор на детска градина“.

ІІІ. Определям следните минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността „Директор“:

 1. Да е български гражданин, гражданин на друга държава, членка на Европейския съюз или на друга държава страна по междудържавна спогодба, продължително пребиваващ в страната чужд гражданин, при получено съгласие или дългосрочно и постоянно пребиваващ в страната чужд гражданин.
 2. Да отговаря на изискванията на чл. 215, ал. 1 от ЗПУО – да не e осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията, да не e лишен от правото да упражнява професията си и да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката.
 3. Да не му е налагано дисциплинарно наказание „уволнение” по чл. 188, т. 3 от КТ и трудовото му правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса освен, ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.
 4. Да притежава висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност в съответствие с чл. 213, ал. 1 от ЗПУО.
 5. Съгласно чл. 213, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование да има не по-малко от 5 години учителски стаж, по смисъла на чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж към датата на кандидатстване.
 6. Да притежават компютърна грамотност.

ІV. Начин за провеждане на конкурса:

 • допускане по документи;
 • писмен изпит – тест;
 • интервю.

V. Необходими документи, място и срок за подаване:

 1. Заявление за участие в конкурса по образец, адресирано до кмета на общината. В случай, че се кандидатства за повече от една конкурсна длъжност, кандидатът подава заявление за всяка една от тях.
 2. Професионална биография.
 3. Документи за придобита степен и специалност на висшето образование, професионална квалификация, правоспособност (копие).
 4. Трудова и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж и професионален опит (копие).
 5. Свидетелство за съдимост (в срок на валидност) – оригинал.
 6. Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за длъжността „директор” на детска градина.
 7. Удостоверение, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психично заболяване.
 8. Декларация по образец за удостоверяване на обстоятелствата, посочени в раздел IІI, т. 1 – 3 – по образец.
 9. Документи за компютърна грамотност и за ползване на чужд език, ако кандидатът притежава такива (копие).
 10. Други документи, по преценка на кандидата.

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи и заверени с „Вярно с оригинала” лично от кандидата.

Документи за участие в конкурса се представят всеки работен ден, в срок 1 месец от публикуването на обявата за конкурса в местния печат, на информационното табло в общинска администрация гр. Павликени, с адрес бул. „Руски” №4, гр. Павликени 5200, лично от кандидатите, или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно, след което се предоставят на конкурсната комисия.

Документите се подават в запечатан плик с надпис „За конкурса за заемане на длъжността „Директор“ на… (вписва се наименованието на детската градина) и посочени имената на кандидата, точен адрес и телефон за връзка.

VІ. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса, е информационното табло в сградата на Община Павликени, с адрес бул. „Руски” №4, гр. Павликени 5200, както и интернет страницата на Община Павликени.

Датата, часът и мястото на провеждане на интервю с кандидатите ще бъдат съобщени писмено на всеки един.

Длъжностна характеристика може да се получи в срока по т. 4 в Информационния център на Общинска администрация гр. Павликени.

Декларация

За допълнителна информация – тел. 0610-5-13-27 (Катя Димитрова – началник на отдел „Хуманитарни дейности“).

 

инж. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ /п/

Кмет на община Павликени