Начало Новини Политика Във В. Търново ще бъде представена процедура „Граждански контрол върху реформата в...

Във В. Търново ще бъде представена процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ по ОПДУ

789

На 16 март 2017 г. (четвъртък) от 10.00 часа в Голяма зала на Община Велико Търново ще се проведе информационен ден по процедура за подбор на проекти „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) 2014-2020. Събитието се организира от Управляващия орган на ОПДУ със съдействието на Областен информационен център – Велико Търново.

Процедурата има за цел осъществяване на граждански контрол върху реформата в съдебната система чрез по-активното включване на неправителствените и професионалните организации, изготвяне на предложения за подобрения в съдебната система и насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове.

По процедурата могат да кандидатстват юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЦРЮЛНЦ), които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване. Допустими кандидати са също и професионални организации на лица работещи в системата на съдебната власт, на адвокати, нотариуси, юристи, на медиатори и арбитри, както и на други лица работещи в сектора на правосъдието.

Процедурата „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ е с три крайни срока за подаване на проектни предложения. До 28.04.2017 г. е кандидатстването  за проекти, които ще се изпълняват през периода 2017 – 2019 г. До 30.09.2018 г. е срокът за подаване на проекти, които ще се изпълняват през 2019 – 2020 г. и до 30.09.2020 г. е кандидатстването с проекти, които ще се изпълняват през 2021 – 2022 г. Одобрените проекти трябва да бъдат реализирани в рамките на 18 месеца.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 5 млн. лв., като за първия срок за кандидатстване сумата е 1 млн. лв., за втория срок е 2 млн. лв. и за третия срок за кандидатстване – също 2 млн. лв.

Всички необходими документи за кандидатстване по процедурата са публикувани в секцията на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) на Единния информационен портал тук и в Информационната система за управление на наблюдение ИСУН 2020 тук.

Информационната кампания в страната за представяне на процедурата „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ се провежда в периода от 9 до 16 март  2017 г. единствено в градовете София, Пловдив и Велико Търново. По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез ИСУН 2020 с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).