Начало Обяви Младши експерт – Управление на складови бази и контрол върху резервите и...

Младши експерт – Управление на складови бази и контрол върху резервите и запасите

1361

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) и заповед № РД-10-328/09.09.2016 г. на Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за длъжността:

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

В сектор Складови бази Ресен и Павликени, място на работа – складова база Павликени на отдел „Управление на складови бази и контрол върху резервите и запасите” на Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. Велико Търново при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” – гр. София.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1.1. Изисквана минимална степен на завършено образование:

• висше образование – професионален бакалавър;
• професионален опит – не се изисква; или
• минимален ранг – V младши;

1.2. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

• кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
• за заемане на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация ниво „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

2. Предпочитана специалност, по която е придобито образованието:

• Икономика, инженерни и технически науки;

3. Допълнителни умения, носещи предимство на кандидата:

• компютърна компетентност.

4. Начин за провеждане на конкурса:

• тест;
• интервю.

5. Необходими документи, място и срок на подаването им:

5.1. Необходимо е да се представят следните документи:

• писмено заявление за участие в конкурс – съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС
• декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС – по образец;
• декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДС във вр. с чл. 40, ал. 1, т. 4, т. 5 и т. 7 от ЗЗКИ;
• копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
• копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
• данни за здравното досие, съгласно чл.11(6) от Наредба №3/25.01.2008 г. на МЗ и МТСП /ще бъде предоставен на място от служител от отдел ЧРКА/
• други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;
• автобиография.

5.2. Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

5.3. Документите се подават в ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” №86 в срок до 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса.

6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационното табло на ет. 3 на ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” №86. Телефон за справки и допълнителна информация: 062-616-461 – г-жа Мая Белева.

7. Описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: свързана с организацията, контрола, наличността и качеството на зачислените СМЦ в складовите помещения, както и дейността по приемането, съхранението и предаването им.

8. Минимален размер на основната заплата – минималният праг на степен 4, определен за длъжността: 500 лв.

9. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 бр.

СТАНИМИР ПЕЕВ
Председател на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси”